Reklamačný poriadok

Spoločnosť TopDog, s.r.o., so sídlom Novozámocká 155/45, Nitra 949 05, IČO: 51 894 840

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 46343/N vydáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a § 616 až 627 Občianskeho zákonníka v spojení s § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka tento reklamačný poriadok s účinnosťou od 01.01.2019

 

 1. Účel a predmet

1.1. Reklamačný poriadok upravuje vzťahy medzi spoločnosťou TopDog, s.r.o. a spotrebiteľom alebo objednávateľom (ďalej len „klient“) v súvislosti s uplatneným nárokom klienta zo zodpovednosti za vady predaného tovaru alebo poskytnutej služby (ďalej len „reklamácia“).

1.2. Reklamačný poriadok upravuje podmienky, miesto a spôsob uplatnenia práv spotrebiteľa plynúcich zo zodpovednosti za  poskytnuté  služby, ktoré spoločnosť ponúka ( ubytovanie, výcvik psov, strihanie, kúpanie,…), vrátane informácie, kde možno reklamáciu uplatniť, či predaný tovar.

Pri reklamáciách sa v závislosti od právnej formy klienta postupuje nasledovne:

 1. a) v prípade spotrebiteľa v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) sa postupuje  v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a týmto reklamačným poriadkom,
 2. b) v prípade osoby inej ako spotrebiteľ (podnikateľ alebo právnická osoba) sa postupuje v súlade s kúpnou zmluvou a ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

1.3. Spoločnosť TopDog, s.r.o. má taktiež, v súlade s ustanovením § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, postavenie určenej osoby. V prípade prijatia podnetu spotrebiteľa na poskytnutie odborného posúdenia sa použijú ustanovenia Obchodného, resp. Občianskeho zákonníka upravujúce zmluvu o dielo, v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona na ochranu spotrebiteľa upravujúce práva a povinnosti spotrebiteľa a určenej osoby.

1.4 Na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie:

 • spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (Zákon o ochrane spotrebiteľa, Občiansky zákonník),
 • vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku/službu, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku/služby,

písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie podľa charakteru vzniknutej vady, osoby uplatňujúcej vadu a typu záruky vzťahujúcej sa na tovar, alebo službu.

 • odborným posúdenímvyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej napr. veterininárom.

 

2.1. Reklamácie môžu byť podané písomne na adresu:TopDog, s.r.o.., so sídlom Novozámocká 155/45, Nitra, ústne, telefonicky, mailom alebo osobne v sídle TopDog, s.r.o. V prípade ústnej alebo telefonickej reklamácie TopDog, s.r.o.vyhotoví záznam o prijatí reklamácie

2.2. Z podania reklamácie musí byť zrejmé, kto ju podáva a čo je predmetom jej obsahu. 

2.3. Pri uplatnení práva zo zodpovednosti za

 1. vady tovaru je klient povinný predložiť pokladničný blok, prípadne faktúru za tovar. Dátum kedy bola vada zistená.
 2.  vady služby (napríklad reklamácia čo sa týka zdravotného stavu zvieraťa,  a pod.) je možné len v sídle spoločnosti TopDog, s.r.o.. Kupujúci/objednávateľ sa preukáže dokladom o nadobudnutí služby (napríklad faktúra alebo pokladničný blok). 
 3.  V prípade, ak reklamácia neobsahuje požadované náležitosti, je TopDog, s.r.o. oprávnený vyzvať klienta na upresnenie reklamovaného nároku alebo na doplnenie požadovaných dokladov, ktoré sú potrebné pre riadne vedenie reklamačného konania.

 

2.4. TopDog, s.r.o.je povinný prijať reklamáciu spotrebiteľa v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby.

2.5. TopDog, s.r.o.

je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť

 

ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

2.6. Poskytovateľ služby je povinný o vybavení reklamácie spotrebiteľa vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

2.7. Poskytovateľ služby alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch , najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Dňom uplatnenia reklamácie je deň:

 1. kedy boli v mieste prevádzky predávajúceho osobne uplatnené práva zo zodpovednosti za vady tovaru preukázané prinesenou vadnou vecou/službou spolu so všetkými požadovanými dokladmi. 
 2.  kedy bol v mieste prevádzky spoločnosti predávajúcim prevzatý reklamovaný tovar/služba za účelom uplatnenia práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru/služby spolu so všetkými požadovanými dokladmi.

2.8.TopDog, s.r.o.. reklamáciu vybaví, resp. reklamačné konanie bude ukončené odovzdaním opraveného výrobku/služby, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku/ceny za službu, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím podľa charakteru vzniknutej vady, osoby uplatňujúcej vadu a typu záruky vzťahujúcej sa na tovar/službu.

2.9. TopDog, s.r.o.vedie evidenciu prijatých reklamácií a sťažností. Evidencia o reklamáciách a sťažnostiach obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie, ako i ďalšie údaje, ak to stanovuje osobitný zákon.

2.10. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

(Zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení zákona č. 451/2004 Z. z.).

 1. Lehota na reklamáciu, Záručné podmienky a záručná doba

3.1. Klient je povinný uplatniť reklamáciu voči spoločnosti TopDog, s.r.o. spôsobom uvedeným v bode

 1. tohto reklamačného poriadku bez zbytočného odkladu odo dňa zistenia reklamovanej skutočnosti.

3.2. Práva zo zodpovednosti za vady veci alebo služby, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnia v záručnej dobe.

 

3.3 Na dodaný tovar je spotrebiteľovi poskytnutá záručná doba, ktorej dĺžka a začiatok plynutia je stanovená zákonom 

 1. Kontrola tovaru/služby pri prevzatí

4.1. Pri prevzatí tovaru a/alebo služby je klient povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je povinný na danú skutočnosť bezodkladne upozorniť TopDog, s.r.o.. a na tento účel spísať protokol o zistených vadách. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek zrejmému poškodeniu obalu. Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

4.2. Spotrebiteľ je povinný dodaný tovar a/alebo službu prehliadnuť bezodkladne po jeho prevzatí.

4.2 Ak Spotrebiteľ pri prevzatí tovaru a/alebo služby zistí akúkoľvek vadu, nekompletnosť alebo poškodenie, je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho. V prípade, ak Spotrebiteľ neuplatní uPredávajúceho reklamáciu vlehote podľa predchádzajúcej vety, dodávka tovaru sa považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

 1. Alternatívne riešenie sporov

5.1. V prípade, že Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ služby vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Poskytovateľ služby porušil jeho práva, Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Poskytovateľa služby so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ služby na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Spotrebiteľa. Spotre má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Inšpektorát SOI, Nitra alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych- sporov/146987s ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

5.2. Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

   

 1. meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 2. presné označenie Predávajúceho,
 3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
 4. dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Poskytovateľom služby so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Poskytovateľom služby bol bezvýsledný,
 5. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je spotrebiteľovi k dispozícii na stiahnutie na stránke Poskytovateľ služby, ako aj webovom sídle ministerstva ( a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

 1. Záverečné ustanovenia

6.1. Reklamačný poriadok je k dispozícii v prevádzkových priestoroch spoločnosti TopDog, s.r.o. ako aj na internetovej stránke www.topdog.sk

6.2. TopDog, s.r.o.je oprávnená v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov jednostranne zmeniť alebo úplne nahradiť tento reklamačný poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia. Táto zmena bude zverejnená v obchodných priestoroch spoločnosti TopDog, s.r.o. s určením účinnosti nového znenia reklamačného poriadku a na webovom sídle.

6.3. Pre úpravu vzájomných práv a povinností v reklamačnom konaní, ktoré nie sú výslovne upravené týmto reklamačným poriadkom sa primerane použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa v znení platnom a účinnom ku dňu uplatnenia reklamácie klientom.

6.4. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť 01.01.2019

Copyright © 2024