Prevádzkovateľ: TopDog s.r.o.

IČO: 51 894 840

DIČ:

Sídlo: Novozámocká 155, 949 01  Nitra, SR

Spoločnosť zapísaná v OR OS Nitra, odd. Sro, vložka č. 46343/N

Spoločnosť zastúpená: Jana Dovičovičová, konateľ

t.č.: 00421907208458

Zmluva o ubytovaní vzniká vyplnením rezervačného formulára  majiteľom psa (ďalej ako „Klient“) na webovej stránke hotela TopDog, s.r.o. (ďalej ako „Hotel“), pričom závisí od vôle Hotela, či rezerváciu príjme (ďalej len „Rezervácia“).

Hotel ubytováva iba psa, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. K prihláseniu je majiteľ psa povinný predložiť pracovníkovi Hotela riadne vypísaný veterinárny preukaz.

Hotel môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť pre psa iné ubytovanie, než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od Rezervácie.

Hotel poskytuje pre psa služby v súlade so zákonom o veterinárnej starostlivosti a chove spoločenských zvierat

Hotel je oprávnený požadovať od klienta pri Rezervácii zálohovú platbu až do výšky 100% z ceny poskytovaných služieb. V prípade rezervácie ubytovania, táto je pre Hotel záväzná až dňom úhrady zálohovej platby na účet Hotela, pokiaľ nie je dohodnuté inak.  

V prípade, ak Klient skráti dohodnutý pobyt, je Hotel oprávnený vyúčtovať Klientovi plnú výšku dojednanej ceny za celú dĺžku objednaného pobytu.

Platba kreditnou kartou môže byť vykonaná pred aj po poskytnutí služieb Hotelom, a to na základe Klientom poskytnutých údajov potrebných na realizáciu platby. Hotel má právo aj dodatočne zúčtovať z kreditnej karty Klienta prípadné rozdiely, ktoré budú zistené po jeho odchode, pričom o tomto je Hotel Klienta povinný informovať.

Hotel zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach Klienta podľa ustanovení 433 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Hotel nie je zodpovedný za Klientom zabudnuté alebo stratené veci. Zabudnuté veci Klienta v Hoteli sú evidované a uskladňované po dobu 3 mesiacov. Po skončení tejto doby Hotel odovzdáva zabudnuté veci na miestne oddelenie strát a nálezov. Zabudnuté veci Hotel pošle Klientovi len v prípade požiadania.

Hotel nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté Klientovi mimo Hotela (napr. pri prevoze psíka domov), ďalej hotel nezodpovedá za akékoľvek škody v prípade že pes/fena Klienta preskočí oplotenie hotela.

Za škody spôsobené na zariadení Hotela zodpovedá Klient podľa príslušných platných predpisov. V prípade škody spôsobenej psom na majetku Hotela, je Klient povinný uhradiť Hotelu náhradu vzniknutej škody v deň skončenia pobytu psa.

Ak dôjde k písomnému odstúpeniu Klienta od zmluvy v termíne do 18:00 hod. dňa predchádzajúceho dňu príchodu, Hotel nemá nárok na náhradu škody mu týmto spôsobenú. Po uplynutí tohto termínu je Hotel oprávnený účtovať si u Klienta 100% storno poplatok z ceny objednaných služieb. Toto neplatí, ak sa Hotel s Klientom dohodli inak, pričom predmetná dohoda musí mať písomnú formu.

Pokiaľ medzi Hotelom a Klientom bol písomne dohodnutý termín na bezplatné odstúpenie od zmluvy, môže Klient do tejto doby odstúpiť od zmluvy bez toho, aby vznikol Hotelu nárok na náhradu škody. Právo odstúpenia Klienta zaniká, pokiaľ do dohodnutej doby svoje právo na odstúpenie písomne voči Hotelu nevyužije.

Pokiaľ by sa jednotlivé ustanovenia týchto VOP stali neúčinnými alebo neplatnými, nedotýka sa to účinnosti ostatných ustanovení.

Klient je povinný dodržiavať ustanovenia týchto VOP. V prípade, ak Klient hrubo poruší svoje povinností, má Hotel právo od zmluvy o poskytnutí služby odstúpiť pred uplynutím dohodnutého času.

Klient je povinný priniesť psa a odobrať ho podľa dohody s pracovníkom Hotela.

 1. Starostlivosť o psa:

 1. Psík bude kŕmený podľa dohody s majiteľom.
 2. Počas celého dňa bude mať pes k dispozícii pitnú vodu, miesto pre odpočinok, zabezpečený dostatok pohybu vzhľadom na jeho potreby. Každý deň bude v kontakte s človekom. Psík bude v určitých intervaloch  na voľno s ostatnými psami s ohľadom na jeho temperament, znášanlivosť s inými psami a povahu.
 3. Psa v žiadnom prípade neuväzujeme na reťaz, v prípade neznášanlivosti s inými psami je umiestnený samostatne v koterci s pravidelným venčením, minimálne 3x denne.

 1. Podmienky pre prijatie:

 1. Pes musí byť očkovaný proti besnote, vírusovým ochoreniam, kotercovému kašlu, čipovaný, odčervený. Pes musí prísť v dobrom zdravotnom stave a kondícií. Pri zreteľných prejavoch na chorobu môže byť pes odmietnutý.
 2. Majiteľ si prezrel priestory v ktorých bude pes počas jeho neprítomnosti umiestnený a súhlasí s nimi, čo potvrdzuje odsúhlasením a riadnym podpísaním obchodných podmienok pri registrácii.
 3. Návštevu veterinára v prípade zranenia, akútneho ochorenia, či z iných dôvodov v plnej výške uhrádza majiteľ.
 4. Majiteľ berie na vedomie možné riziká spojené s ubytovaním svojho psa. (zranenie pri hre, nežravosť psa po odlúčení a pod.)
 5.  Ak si majiteľ nevyzdvihne psa v daný termín, má prevádzkovateľ právo s ním po 2 týždňoch od dohodnutého termínu nakladať ako s vlastným majetkom.
 6. Majiteľ psa zároveň vyslovuje súhlas s tým, aby si konateľ spoločnosti TopDog, s.r.o. vyhotovil fotodokumentáciu/prípade videodokumentáciu a to za účelom propagácie hotela, príp. preukázania jeho zdravotného stavu v prípade, ak by vznikli problémy majiteľa psa pri preberaní psa.

Tieto VOP sú platné od 1.8.2019.

Copyright © 2023